Obchodní podmínky

Obecná ustanovení:

 • Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru www.tivababy.cz se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta. Provozovatelem internetového obchodu www.tivababy.cz je Tibor Varga, Anenská 405/7,Hodonín IČ: 291 95 926.DIČ: CZ 291 95 926,plátce DPH.
 • Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem obdržení vámi řádně vyplněné objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 • Po obdržení řádně vyplněné objednávky vám do 24 hodin náš virtuální obchod formou elektronické pošty nebo telefonicky na Vámi uvedený kontakt potvrdí, že byla objednávka přijata.V případě,že objednané zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem,budeme Vás co nejdříve informovat o možném termínu dodání.
 • Zboží je dodáváno buď na dobírku prostřednictvím kurýrní služby Geis Parcel CZ s.r.o, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (platí pro celou ČR) nebo v případě dobré dostupnosti místa dodání může být po předchozí dohodě s Vámi dovezeno osobně. Kupující je povinen zboží při dodání převzít a řádně uhradit. V den odeslání je zákazník informován o odeslání zboží. Následně je zboží do 2 dnů doručeno na adresu uvedenou v objednávce. Kurýrní služba má 2 pokusy o doručení. Jestliže Vás nezastihne, zboží se automaticky vrací na naši adresu.
 • Objednané zboží lze rovněž vyzvednout v kamenném obchodě, který se nachází na adrese: Velkomoravská 2202/2,Hodonín,695 01
 • Provozovatel virtuálního obchodu (dále také "prodávající") prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy. S tímto kupující souhlasí.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Platební podmínky:

 • Objednané zboží je dodáváno zásadně na dobírku přepravní společností Geis Parcel CZ s.r.o nebo Českou poštou. Objednané zboží zasíláme do místa, které kupující uvede ve své objednávce.
 • Poštovné a balné při nákupu za více než 5.000,-Kč je ZDARMA! (Neplatí pro zboží v akční cenové nabídce) Ke každému zboží za nižší cenu nebo pokud je v akční cenové nabídce jsme bohužel nuceni účtovat paušální poplatek za poštovné a balné v ceně 150,-Kč (viz.tabulka poštovného, kterou najdete v objednávkovém formuláři)
 • Zboží balené ve více kartonech jsme bohužel nuceni také zasílat za úhradu! Zde účtujeme vždy 100,-Kč za jeden balík. (viz.tabulka poštovného, kterou najdete v objednávkovém formuláři) V těchto vyjímečných případech vždy o celkové ceně za poštovné informujeme zákazníky telefonicky!
 • Veškeré objednané zboží zasíláme na dobírku přepravní službou Geis Parcel CZ s.r.o případně Českou poštou. Zboží platíte hotově až při osobním převzetí.
 • Pokud by jste chtěli objednané zboží zaplatit převodem na účet, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem, pošleme Vám platební údaje.

Nevyzvednutí zásilky:

 • Vytvořením objednávky vzniká mezi dodavatelem-prodávajícím a kupujícím právoplatný smluvní vztah. Každá objednávka je pro obě strany závazná.
 • Při nevyzvednutí zásilky je prodávající oprávněn účtovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží, které musel uhradit dopravci a kupující je povinen tyto náklady mu zpětně uhradit.Nevyzvednutím zásilky porušil kupní smlouvu. Rádi bychom upozornili, že každá přijatá objednávka (elektronická, e-mailová i telefonická) je dle Občanského zákoníku závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb).
 • Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky dává zákazník prodejci na vědomí, že o zboží nemá zájem a odstupuje od smlouvy. Skutečnost je však úplně jiná. Uzavřením kupní smlouvy se totiž prodávající zavazuje zboží dodat a povinností zákazníka je ho převzít a zaplatit. Když si objednané zboží na poště nebo od přepravní společnosti nevyzvedne, tak to v pořádku není a už vůbec se tím nezbavuje své zákonné povinnosti.Budou mu proto naúčtovány náklady, které prodejci s odesláním a nevyzvednutím zásilky vznikly ve výši 200 Kč.Pokud tuto částku kupující po vyzváni nezaplatí bude věc postoupena dále k řešení. Dokud zákazník neodstoupí od kupní smlouvy, nejlépe písemně nebo formou mailu, odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku nevyzvednutí zásilky (poštovné, balné, účetní vrácení do skladu atd.). Odstoupit od smlouvy zákazník může před odesláním zboží nebo až po jeho převzetí v zákonné lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. Nelze tedy zboží nepřevzít a poslat nám odstoupení od smlouvy.

Reklamace, odpovědnost za vady, záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, je kupující povinen s přepravcem vyhotovit záznam o poškození a kupujícímu bude po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva z dodávky nebo dodán jiný bezvadný výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo viditelné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení na telefonním čísle +420 734 330 859 nebo e-mailem na adresu tivababy@seznam.cz Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat návod na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura.

Nehledě na dvouletou záruku musíte vady reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co jste je objevili). Jestliže tedy vadné zboží dál používáte a reklamaci uplatníte až později, nemusí být uznána. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.Záruční list může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Záruční doba je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámení v rámci kontraktačního jednání. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku.Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.

Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Kupující je povinen ihned po ohlášení prodávajícímu, že se na výrobku vyskytla vada zaslat reklamované zboží prodejci k posouzení. V opačném případě prodávající nebude reklamaci akceptovat. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele.

Záruční a reklamační podmínky se řídí dle ustanovení paragrafu 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Zákazníkem internetového obchodu TIVA BABY s.r.o je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

Reklamaci můžete uplatnit zde: TIVA BABY s.r.o., Velkomoravská 2202/2, 695 01 Hodonín, telefon: 518 340 087, mobil: 734 330 859, e-mail: tivababy@seznam.cz.

V případě, že se v záruční dvouleté době vyskytla vada, je nutné nově rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V prvním případě si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení zákazník může žádat odstranění vady či slevu. Odstoupit může pouze tehdy, pokud prodávajíci odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu a SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Právo prodejce i spotřebitele odsoupit od smlouvy:

Pokud bude objednané zboží u distributorů již vyprodáno bude prodávající-dodavatel kupujícího o této skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem a pokud si to bude kupující přát, prodávající nabídne náhradní řešení nebo co nejrychleji vrátí zaplacenou částku na účet pokud již kupující uskutečnil platbu čímž kupní smlouva zanikne.

V případě, že dojde u dodavatele ke zdražení a prodávcající nebude schopen objednané zboží kupujícímu dodat za smluvenou cenu, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a objednávku kupujícímu stornovat.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně částky nákladů na dodání zboží avšak v částce , kterou prodejce nabízí jako nejlevnější způsob dodání.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání sortimentu na objednávku, jež mohou být dodány až po uplynutí více než třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • Podle písmena c), odstavce č. 8, §53, zákona č. 86/2012 Sb. v platném znění, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy podle odst. č. 7 citovaného zákona, jedná-li se o dodávku zboží, které podléhá opotřebení.

Vysvětlení k výše uvedenému:

 • Pokud jsou zbožím pomůcky pro kojící matky tak jsou již prvním použitím kontaminovány a tudíž je z hygienických důvodů nesmíme nabídnout k dalšímu prodeji. Tzn. pouze nepoužité pomůcky v neporušeném hygienickém obalu lze vrátit zpět s nárokem vrácení peněz.
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, aukce atd. nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Náklady spojené s dodáním vráceného zboží dodavateli nese plně kupující.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal pokud možno kompletní, nepožkozené,nejlépe v původním obalu, možné dalšího prodeje. Pokud to již není dobře možné jelikož bylo zboží nějakým způsobem poničeno či opotřebováno musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Pokud škodu prokáže, vrací kupujícímu sníženou kupní cenu.

Od ceny zboží, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající odečíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

 1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy tivababy@seznam.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Ochrana osobních údajů:

Poskytnutí osobních údajů kupujícího prodávajícímu je dobrovolné. Zaregistrováním v internetovém obchodě nebo vyplněním a odesláním objednávky bez registrace kupující poskytuje prodávajícímu své osobní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu trvalého bydliště / doručení včetně PSČ). Prodávající potřebuje tyto údaje znát, aby mohl objednávku kupujícího vyřídit a zpracovat v účetním a fakturačním systému. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Kupující poskytuje prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování a uchování svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro obchodní činnosti prodávající, který je bude zpracovávat v informačních systémech a to na dobu neurčitou nebo do doby, kdy tyto osobní údaje prodávající na telefonickou nebo písemnou žádost kupujícího vyřadí z databáze internetového obchodu. Prodávající provede změnu na základě žádosti kupujícího nejpozději do 30 dnů od jejího doručení nebo podání. Veškeré osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu jsou chráněny před zneužitím třetí osobou a nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky jako jsou např. banky a doručovatel (dopravce), a to výhradně v nutném rozsahu jejich činnosti na vyřízení objednávky (např. jméno, adresa, číslo účtu).

Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění a rozsahu uvedeném na stránkách internetového obchodu v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil před vyplněním objednávky a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a bez kroku potvrzení o seznámení s obchodními podmínkami nelze ani objednávku uskutečnit- dokončit. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem nebo používáním výrobku zakoupeného v internetovém obchodě, v případě, že tento výrobek byl použit v rozporu s pokyny a návodem k obsluze stanovených výrobcem či dodavatelem. Stejně prodávající neodpovídá za škody způsobené provozem nebo používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají stanovenému výrobku (např. nevhodná teplota, vlhkost, chemické prostředí či mechanické vlivy prostředí) nebo za škody způsobené nesprávným ošetřováním výrobku nebo jeho zanedbáním. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění těchto obchodním podmínek. Tyto obchodní podmínky nabývají platnost dne 1.1.2014

Reklamační řád

 • Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.
 • Vznikne-li na zboží dodaném obchodem TIVA BABY s.r.o. reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci telefonicky, osobně, písemně nebo e-mailem.
 • Písemné a osobní oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: TIVA BABY s.r.o.
  Velkomoravská 2202/2
  695 01 Hodonín
  e-mailová adresa: tivababy@seznam.cz
  Tel:+ 420 518 340 087
 • Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.. )
 • V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

© 2024 TIVA BABY s.r.o. | Všechna práva vyhrazena

Produkt byl vložen do košíku